Ceļa zīmes LV

A sadaļa
BRĪDINĀJUMA ZĪMES


I. Paraugi


1. "A" BRĪDINĀJUMA zīmēm jābūt pēc Aa vai Ab parauga, kas abi aprakstīti šeit un attēloti 3.pielikumā, izņemot zīmes A,28 un A,29, kas aprakstītas zemāk attiecīgi 28. un 29. punktā. Aa paraugs ir vienādmalu trijstūris, kuram viena mala novietota horizontāli un tai pretējā virsotne ir augšā, fons ir balts vai dzeltens un apmale sarkana. Ab paraugs ir kvadrāts ar vienu diagonāli vertikāli, fons ir dzeltens un apmale, kas ir tikai ietvars, ir melna. Ja apraksts neparedz citādi, uz šīm zīmēm attēlotie simboli ir melnā vai tumši zilā krāsā.
2. Vidēja izmēra Aa parauga zīmes malas garums ir aptuveni 0,90 m, maza izmēra šī parauga malas garums izmērs ir aptuveni 0,60 m. Vidēja izmēra Ab parauga zīmes malas garums ir aptuveni 0,60 m, maza izmēra šī parauga zīmes malas garums ir ne mazāks kā 0,40 m.
3. Attiecībā par izvēli starp Aa un Ab paraugiem skat. šīs Konvencijas 5.panta 2.punktu un 9.panta 1.punktu.


II. Simboli un norādījumi zīmju lietošanai


1. Bīstams pagrieziens vai pagriezieni
Par bīstamu pagriezienu vai pagriezienu virkni jābrīdina ar vienu no šādiem simboliem atkarībā no tā, kurš ir piemērots:
(a) A,1a: pagrieziens pa kreisi;
(b) A,1b: pagrieziens pa labi;
(c) A,1c: divkāršs pagrieziens vai virkne ar vairāk nekā diviem pagriezieniem, no kuriem pirmais ir pa kreisi;
(d) A,1d: divkāršs pagrieziens vai virkne ar vairāk nekā diviem pagriezieniem, no kuriem pirmais ir pa labi.
2. Stāvs kritums
(a) Brīdināšanai par stāvu kritumu jālieto simbols A,2a Aa parauga zīmei vai simbols A,2b Ab parauga zīmei.
(b) Simbola A,2a kreisajai daļai jāatrodas zīmes pamatnes kreisajā stūrī un tā pamatam ir jābūt visā pamatnes platumā. Skaitlis simbolos A,2a un A,2b norāda slīpumu procentos; tas var tikt aizvietots ar attiecību (1:10). Tomēr Līgumslēdzējas Puses saskaņā ar šīs Konvencijas 5.panta 2.punkta (b) apakšpunkta noteikumiem var brīvi izvēlēties lietot simbolu A,2a vai A,2b vietā simbolu A,2c, ja tās ir izvēlējušās Aa parauga zīmi un simbolu A,2d, ja tās izvēlējušās Ab parauga zīmi.
3. Stāvs kāpums
(a) Brīdināšanai par stāvu kāpumu jālieto simbols A,3a Aa parauga zīmei vai simbols A,3b Ab parauga zīmei.
(b) Simbola A,3a kreisajai daļai jāatrodas zīmes pamatnes kreisajā stūrī un tā pamatam jābūt visā pamatnes platumā. Skaitlis simbolos A,3a un A,3b norāda slīpumu procentos; tas var tikt aizvietots ar attiecību (1:10). Tomēr Līgumslēdzējas Puses var brīvi izvēlēties lietot simbolu A,3a vai A,3b vietā simbolu A,3c, ja tās ir izvēlējušās Aa parauga zīmi un simbolu A,3d, ja tās izvēlējušās Ab parauga zīmi.
4. Ceļa sašaurinājums
Brīdināšanai par to, ka priekšā brauktuve sašaurinās, jālieto simbols A,4a vai simbols, kas skaidrāk parāda ceļa kontūru, respektīvi, A,4b.
5. Paceļams tilts
(a) Brīdināšanai par paceļamu tiltu jālieto simbols A,5.
(b) Parauga A,29a taisnstūrveida pamatne, kas aprakstīta tālāk 29.punktā, var tikt novietota zem brīdinājuma zīmes, uz kuras attēlots simbols A,5 ar noteikumu, ka minētajā punktā aprakstīto paraugu A,29b un A,29c pamatnes tiek uzstādītas aptuveni pie vienas trešdaļas un divām trešdaļām no attāluma starp zīmi, uz kuras attēlots simbols A,5, un paceļamo tiltu.
6. Ceļš ved uz krastmalu vai upes krastu
Brīdināšanai, ka ceļš ved uz krastmalu vai upes krastu, jālieto simbols A,6.
7. Nelīdzens ceļš
(a) Brīdināšanai par grambām, pauguriem vai seguma izplūdumiem vai brauktuves posmiem sliktā stāvoklī jālieto simbols A,7a.
(b) Brīdināšanai par grambām, pauguriem simbolu A,7a var aizvietot ar simbolu A,7b.
(c) Brīdināšanai par grambām simbolu A,7a var aizvietot ar simbolu A,7c.
8. Bīstamas nomales
(a) Brīdināšanai par ceļa posmu ar īpaši bīstamām nomalēm jālieto simbols A,8.
(b) Simbols var būt pavērsts uz otru pusi.
9. Slidens ceļš
Brīdināšanai par priekšā esošu ceļa posmu, kas var būt īpaši slidens, jālieto simbols A,9.
10. Nenostiprināta uzbērta grants
Brīdināšanai par ceļa posmu, kura seguma materiāli var tikt izsviesti no riteņu apakšas, jālieto simbols A,10a ar Aa parauga zīmi un simbols A,10b ar Ab parauga zīmi.
11. Krītoši akmeņi
(a) Brīdināšanai par ceļa posmu, kas pakļauts iespējamiem akmeņu nogruvumiem un par iespējamu akmeņu atrašanos uz brauktuves jālieto simbols A,11a ar Aa parauga zīmi un simbols A,11b ar Ab parauga zīmi.
(b) Simbola labajai pusei abos gadījumos jāatrodas zīmes labajā stūrī.
(c) Simbols var būt pavērsts uz otru pusi.
12. Gājēju pāreja
(a) Brīdināšanai par gājēju pāreju, kas apzīmēta vai nu ar ceļa apzīmējumu vai ar zīmi E,12, jālieto simbols A,12, kam ir divi paraugi: A,12a un A,12b.
(b) Simbols var būt pavērsts uz otru pusi.
13. Bērni
(a) Brīdināšanai par ceļa posmu, uz kura var atrasties bērni, piemēram, izejām no skolu teritorijām vai rotaļlaukumiem, jālieto simbols A,13.
(b) Simbols var būt pavērsts uz otru pusi.
14. Uzbraukšana uz velosipēdistu ceļa
(a) Brīdināšanai par vietu, no kuras uz ceļa bieži izbrauc vai to šķērso velosipēdisti, jālieto simbols A,14.
(b) Simbols var tikt pavērsts uz otru pusi.
15. Mājdzīvnieki vai citi dzīvnieki uz ceļa
(a) Brīdināšanai par ceļa posmu ar palielinātu iespēju, ka to šķērso dzīvnieki, jālieto simbols ar mājdzīvnieka vai savvaļas dzīvnieka siluetu atkarībā no tā, kas var būt biežāk sastopams, t.i. simbols A,15a mājdzīvniekiem un A,15b savvaļas dzīvniekiem.
(b) Simbols var tikt pavērsts uz otru pusi.
16. Ceļa darbi Brīdināšanai, ka uz priekšā esošā ceļa posma notiek ceļa darbi, jālieto simbols A,15.
17. Luksofors
(a) Ja tiek uzskatīts par būtisku brīdināt par ceļa posmu, uz kura satiksmi regulē trīskrāsu luksofors, jo ceļa lietotājiem tāds var būt negaidīts, jālieto simbols A,17. A,17 simbolam iespējami trīs paraugi:
A,17a, A,17b, un A,17c, kas atbilst gaismu izkārtojumam trīskrāsu sistēmā saskaņā ar šīs Konvencijas 23.panta 4.–6.punkta norādījumiem.
(b) Simbolam jābūt trīs luksofora signālu krāsās.
18. Vienādas nozīmes ceļu krustojums
(a) Brīdināšanai par vienādas nozīmes ceļu krustojumu, kurā priekšroku nosaka vispārējais attiecīgajā valstī spēkā esošais priekšrokas noteikums, jālieto simbols A,18a ar Aa parauga zīmi un simbols A,18b ar Ab parauga zīmi.
(b) Simboli A,18a un A,18b var tikt aizvietoti ar simboliem, kas precīzāk parāda krustojuma konfigurāciju, piemēram, A,18c; A,18d; A,18e; A,18f un A,18g.
19. Krustojums ar mazāksvarīgu ceļu
(a) Brīdināšanai par krustojumu ar mazāksvarīgu ceļu, kura lietotājiem ir jādod ceļš, jālieto simbols A,19a.
(b) Simbols A,19a var tikt aizvietots ar simboliem, kas precīzāk parāda krustojuma konfigurāciju,
piemēram, A,19b un A,19c.
(c) Šie simboli var tikt lietoti tikai tad, ja uz mazāksvarīgā ceļa vai ceļiem, kas veido krustojumu, par kuriem tiek sniegts brīdinājums, ir uzstādīta zīme B,1 vai B,2, vai ja šie ceļi ir tādi (piemēram, stigas vai zemes ceļi), ka saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem to lietotājiem ir jādod ceļš pat tad, ja šīs zīmes nav uzstādītas. Šo simbolu lietošana uz ceļiem, uz kuriem ir uzstādīta zīme B,3, ir stingri noteikta īpašos gadījumos.
20. Krustojums ar galveno ceļu
(a) Ja zīme B,1 "DODIET CEĻU" ir uzstādīta pie krustojuma, tad, tam tuvojoties, jālieto simbols A,20.
(b) Ja zīme B,2 "STOP" ir uzstādīta pie krustojuma, tad, tam tuvojoties, jāuzstāda zīme ar simbolu A,21a vai A,21b atkarībā no tā, kurš no tiem atbilst uzstādītās B,2 zīmes paraugam.
(c) Tomēr zīmes Aa ar šiem simboliem vietā var tikt lietota zīme B,1 vai B,2 saskaņā ar šīs Konvencijas
10.panta 6.punktu.
21. Lokveida krustojums Brīdināšanai par krustojumu, kur brauc pa loku, tiek lietots simbols A,22.
22. Krustojums, kur satiksmi regulē luksofors
Ja satiksmi krustojumā regulē luksofors, zīme Aa vai zīme Ab ar simbolu A,17, kā aprakstīts augstāk
17.punktā, var tikt uzstādīta, lai papildinātu vai aizvietotu zīmes, kas aprakstītas augstāk 18.–21.punktā.
23. Divvirzienu satiksme
(a) Brīdināšanai par ceļa posmu, pa kuru pagaidām vai pastāvīgi satiksme organizēta divos virzienos pa vienu un to pašu brauktuvi, ja iepriekšējā posmā satiksme virzījās pa vienvirziena ceļu vai pa ceļu ar vairākām vienvirziena brauktuvēm, jālieto simbols A,23.
(b) Zīme ar šo simbolu jāatkārto posma sākumā un visā posmā tik bieži, cik tas var būt nepieciešams.
24. Satiksmes sastrēgums
(a) Brīdināšanai, ka uz priekšā esošā ceļa posma var būt satiksmes sastrēgums, jālieto simbols A,24.
(b) Šis simbols var būt pavērsts uz otru pusi.
25. Dzelzceļa pārbrauktuve ar barjeru
Brīdināšanai par dzelzceļa pārbrauktuvi, kas aprīkota ar barjeru vai pusbarjeru abās dzelzceļa līnijas pusēs, jālieto simbols A,25.
26. Citas dzelzceļa pārbrauktuves
Brīdināšanai par citām dzelzceļa pārbrauktuvēm jālieto atbilstoši simboli A,26a vai A, 26b vai A,27.
27. Krustojums ar tramvaja sliedēm
Brīdināšanai par tramvaja sliežu šķērsošanu, izņemot gadījumus, kad šāds krustojums ir pārbrauktuve, saskaņā ar šīs Konvencijas 1. pantu, tiek lietots simbols A,27.
PIEZĪME — ja tiek uzskatīts par nepieciešamu brīdināt par ceļa un dzelzceļa sliežu krustojumu, kur dzelzceļa transports pa sliedēm virzās ļoti lēni un satiksmi uz ceļa regulē vagonus pavadošais dzelzceļnieks, jālieto zīme A,32, kā aprakstīts turpmāk 32.punktā.
28. Pārbrauktuvju tiešā tuvumā uzstādāmās zīmes
(a) Šīs Konvencijas 35.panta 2.punktā minētajai zīmei A,28 ir trīs paraugi: A,28a, A,28b un A,28c.
(b) Paraugiem A,28a un A,28b ir balts vai dzeltens fons un melna vai sarkana apmale; paraugam A,28c ir balts vai dzeltens fons un melna apmale; uzrakstam uz A,28c zīmes jābūt ar melniem burtiem. A,28b paraugs ir izmantojams tikai tad, ja dzelzceļa līnijai ir vismaz divi sliežu ceļi; lietojot A,28c parauga zīmi, papildzīme jāuzstāda tikai tad, ja dzelzceļa līnijai ir vismaz divi sliežu ceļi; šajā gadījumā jānorāda sliežu ceļu skaits.
(c) Krustojošos plākšņu garumam zīmē ir jābūt vismaz 1,20 m. Ja nav pietiekoši daudz vietas, zīme var tikt novietota ar smailēm uz augšu un uz leju.
29. Papildus zīmes, tuvojoties dzelzceļa pārbrauktuvēm vai paceļamiem tiltiem
(a) Šīs Konvencijas 9.panta 5.punktā minētās pamatnes ir zīmes A,29a, A,29b un A,29c. Svītrām ir jābūt ar slīpumu uz leju pret brauktuvi.
(b) Brīdinājuma zīmes par dzelzceļa pārbrauktuvi vai paceļamu tiltu var tikt novietotas virs zīmēm A,29b un A,29c tādā pašā veidā kā tās ir novietojamas virs zīmes A,29a.
30. Lidlauks
(a) Brīdināšanai par ceļa posmu, pār kuru nelielā augstumā paceļas vai nolaižas lidmašīnas, jālieto simbols A,30.
(b) Simbols var būt pavērsts uz otru pusi.
31. Sānvējš
(a) Brīdināšanai par ceļa posmu, uz kura bieži ir spēcīgs sānvējš, jālieto simbols A,31.
(b) Simbols var būt pavērsts uz otru pusi.
32. Pārējās briesmas
(a) Brīdināšanai par ceļa posmu, kurā ir citas briesmas nekā tās, kas uzskaitītas augstāk 1.–31.punktā vai šī pielikuma B sadaļā, var tikt lietots simbols A,32.
(b) Tomēr Līgumslēdzējas Puses var brīvi pieņemt grafiskos simbolus saskaņā ar šīs Konvencijas 3.panta 1.punkta (a) apakšpunkta prasībām.
(c) Zīme A,32 var tikt lietota īpaši tad, ja ir jābrīdina par tādu dzelzceļa līniju šķērsošanu, pa kurām dzelzceļa transports virzās ļoti lēni un satiksmi uz ceļa regulē sliežu transportu pavadošais dzelzceļnieks.


B sadaļa
PRIEKŠROCĪBAS ZĪMES


PIEZĪME — krustojumā ar ceļu, kas šajā krustojumā maina virzienu (pagriežas), zem zīmes, kas brīdina par krustojumu, vai zem priekšrocības zīmes var tikt uzstādīta papildzīme H,8 ar krustojuma shēmu, kurā norādīts galvenā ceļa virziens neatkarīgi no tā, vai tās ir krustojumā vai ne.
1. Zīme "DODIET CEĻU"
(a) Prasības "DODIET CEĻU" apzīmēšanai ir jālieto zīme B,1. Tā ir vienādmalu trijstūris ar vienu malu horizontāli un pretējo virsotni lejā. Tās fons ir balts vai dzeltens un apmale sarkana. Uz zīmes nav jāattēlo nekāds simbols.
(b) Vidēja izmēra zīmes malas garumam ir jābūt aptuveni 0,90 m; maza izmēra zīmes malas garumam ir jābūt ne mazākam kā 0,60 m.
2. Zīme "STOP"
(a) Zīme "STOP" ir zīme B,2, kam ir divi paraugi:
(i) B,2a paraugs ir astoņstūris ar sarkanu fonu, uz kura ir vārds "STOP" baltiem burtiem angļu valodā vai attiecīgās valsts valodā; vārda augstums nav mazāks kā viena trešdaļa no pamatnes;
(ii) B,2b paraugs ir aplis ar baltu vai dzeltenu pamatu un dzeltenu apmali, uz tā ir attēlota B,1 zīme bez jebkāda uzraksta un pie zīmes augšējās malas lieliem burtiem ir vārds "STOP" melnā vai tumši zilā krāsā, angļu valodā vai attiecīgās valsts valodā.
(b) Vidēja izmēra B,2a zīmes augstumam un vidēja izmēra zīmes B,2b diametram ir jābūt aptuveni 0,90 m; maza izmēra zīmei šiem pašiem izmēriem ir jābūt ne mazākiem kā 0,60 m.
(c) Par izvēli starp B,2a un B,2b paraugiem skat. šīs Konvencijas 5.panta 2.punktu un 10.panta 3.punktu.
3. Zīme "GALVENAIS CEĻŠ"
(a) Zīme "GALVENAIS CEĻŠ" ir zīme B,3. Tā ir kvadrāts ar vienu vertikālu diagonāli; zīmes ietvars ir melns; zīmes centrā ir dzeltens vai oranžs kvadrāts ar melnu apmali, atstarpe starp abiem kvadrātiem ir balta.
(b) Vidēja izmēra zīmes malas garumam ir jābūt aptuveni 0,50 m, maza izmēra zīmes malas garumam ir jābūt ne mazākam par 0,35 m.
4. Zīme "GALVENĀ CEĻA BEIGAS"
Zīmei "GALVENĀ CEĻA BEIGAS" ir zīme B,4. Tā sastāv no augstāk minētās zīmes B,3, kas papildināta ar pelēku vai melnu vidusjoslu, kas novilkta perpendikulāri kvadrāta apakšējai kreisajai un augšējai labajai malai vai pelēkām vai melnām līnijām, kas veido šādu joslu.
5. Zīme, kas norāda uz priekšroku pretimbraucošajiem
(a) Ja šauros ceļa posmos, kur izmainīšanās ir apgrūtināta vai neiespējama, satiksme tiek regulēta un ja, ņemot vērā, ka vadītāji var pārskatīt ceļa posmu gan dienā, gan naktī, šo regulēšanu veic nevis uzstādot luksoforu, bet dodot priekšroku vienā virzienā braucošam transportam, jāuzstāda zīme B,5
"PRIEKŠROKA PRETIMBRAUCOŠAJIEM" tajā satiksmes pusē, kam šīs priekšrokas nav. Šī zīme norāda, ka iebraukšana šaurajā posmā ir aizliegta tikmēr, kamēr nav iespējams šo posmu izbraukt, nepiespiežot pretim braucošos transportlīdzekļus apstāties.
(b) Zīme ir apaļa ar baltu vai dzeltenu fonu un sarkanu apmali; prioritāro kustības virzienu norādošā bulta ir melna, otru virzienu norādošā bulta ir sarkana.
6. Zīme, kas norāda uz priekšroku attiecībā pret pretimbraucošajiem
(a) Lai paziņotu vadītājiem, ka šaurā ceļa posmā tiem ir priekšroka attiecībā pret pretimbraucošajiem transportlīdzekļiem, jālieto zīme B,6.
(b) Šī zīme ir taisnstūris ar zilu fonu, uz augšu norādošā bulta ir balta un otra —sarkana.
(c) Ja tiek lietota zīme B,6, otrajā šaurā ceļa posma galā transportam, kas brauc pretējā virzienā, jāuzstāda zīme B,5.


C sadaļa
AIZLIEGUMA VAI IEROBEŽOJUMA ZĪMES


I. Vispārīgs raksturojums un simboli
1. Aizlieguma vai ierobežojuma zīmēm jābūt apaļām; to diametram jābūt ne mazākam par 0,60 m ārpus apdzīvotām vietām un ne mazākam par 0,40 m vai 0,20 m zīmēm, kas aizliedz vai ierobežo apstāšanos un stāvēšanu apdzīvotās vietās.
2. Ja attiecīgo zīmju aprakstā nav noteikts citādi, aizlieguma un ierobežojuma zīmēm jābūt ar baltu vai dzeltenu fonu vai zilu fonu, ja tās aizliedz vai ierobežo apstāšanos vai stāvēšanu, un ar platu sarkanu apmali; simboliem un uzrakstiem, ja tādi ir, jābūt melnā vai tumši zilā krāsā un slīpajām svītrām, ja tādas ir, jābūt sarkanām ar slīpumu uz leju no kreisās uz labo pusi.
II. Apraksts
1. Iebraukšanas aizliegums vai ierobežojums
(a) Paziņošanai, ka iebraukšana ir aizliegta visiem transportlīdzekļiem, jālieto zīme C,1 "IEBRAUKT AIZLIEGTS", kam ir divi paraugi: C,1a un C,1b.
(b) Paziņošanai, ka visa veida transportlīdzekļu kustība ir aizliegta abos virzienos, jālieto zīme C,2 "BRAUKT AIZLIEGTS VISIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM ABOS VIRZIENOS".
(c) Paziņošanai, ka iebraukšana (ieiešana) ir aizliegta noteiktai transportlīdzekļu vai ceļa lietotāju kategorijai, jālieto zīme, uz kuras attēlots tā transportlīdzekļa vai ceļa lietotāja siluets, kam iebraukšana (ieiešana) ir aizliegta. Zīmēm C,3a; C,3b; C,3c; C,3d; C,3e; C,3f; C,3g; C,3h; C,3i; C,3j; C,3k; un C,3l; ir šāda nozīme:
C,3a "AIZLIEGTS IEBRAUKT VISIEM MEHĀNISKAJIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, IZŅEMOT DIVRITEŅU MOTOCIKLUS BEZ BLAKUSVĀĢA"
C,3b "AIZLIEGTS IEBRAUKT MOTOCIKLIEM"
C,3b "AIZLIEGTS IEBRAUKT VELOSIPĒDIEM"
C,3c "AIZLIEGTS IEBRAUKT MOPĒDIEM"
C,3d "AIZLIEGTS IEBRAUKT KRAVAS AUTOMOBIĻIEM"
Tonnas norādošais skaitlis vai nu gaišā krāsā uz transportlīdzekļa silueta vai, saskaņā ar šīs Konvencijas 8.panta 4.punktu, uz papildzīmes, kas novietota zem zīmes C,3e, nozīmē, ka aizliegums attiecas tikai uz transportlīdzekli vai transportlīdzekļu sastāva atļauto pilno masu, kas pārsniedz šo skaitli.
C,3f "AIZLIEGTS IEBRAUKT MEHĀNISKAJIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KAS VELK PIEKABI, KAS NAV PUSPIEKABE VAI VIENASS PIEKABE"
Tonnas norādošais skaitlis, vai nu gaišā krāsā uz piekabes silueta vai, saskaņā ar šīs Konvencijas 8.panta 4.punktu, uz papildzīmes, kas novietota zem zīmes C,3f, nozīmē, ka aizliegums attiecas tikai uz piekabes pilno masu, kas pārsniedz šo skaitli.
Gadījumos, kad Līgumslēdzējas Puses to uzskata par lietderīgu, tās var brīvi izvēlēties nomainīt simbolā kravas automobiļa aizmugures atveidu ar vieglā automobiļa aizmugures atveidu un kravas automobiļa piekabes simbolu ar vieglās automašīnas piekabes simbolu.
C,3g "AIZLIEGTS IEBRAUKT MEHĀNISKAJIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KAS VELK PIEKABI"
Tonnas norādošais skaitlis, vai nu gaišā krāsā uz piekabes silueta vai, saskaņā ar šīs Konvencijas 8.panta 4.punktu, uz papildzīmes, kas novietota zem zīmes C,3g, nozīmē, ka aizliegums attiecas tikai uz piekabes pilno masu, kas pārsniedz šo skaitli.
C,3h "AIZLIEGTS IEBRAUKT TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KAS PĀRVADĀ TĀDAS BĪSTAMAS KRAVAS, KURĀM IR PAREDZĒTA ĪPAŠA APZĪMĒJOŠA PLĀKSNE"
Lai norādītu iebraukšanas aizliegumu transportlīdzekļiem, kas pārvadā noteikta tipa bīstamu kravu, zīme C,3h var tikt lietota kopā ar papildzīmi. Informācija uz šīs papildzīmes norāda, ka aizliegums attiecas tikai uz nacionālajos tiesību aktos norādītu bīstamu kravu pārvadāšanu.
C,3i "AIZLIEGTS IET GĀJĒJIEM"
C,3j; "AIZLIEGTS IEBRAUKT PAJŪGIEM"
C,3k "AIZLIEGTS IEBRAUKT ROKAS RATIŅIEM"
C,3l; "AIZLIEGTS IEBRAUKT TRAKTORTEHNIKAI"
PIEZĪME — Līgumslēdzējas Puses var brīvi neievērot zīmēs C,3a – C,3l slīpo sarkano svītru, kas savieno augšējo kreiso un apakšējo labo kvadrantus vai ar noteikumu, ka tas neapgrūtina saskatīšanu un sapratni, nepārtraukt līniju vietā, kur tā šķērso simbolu.
(d) Paziņošanai, ka iebraukšana (ieiešana) ir aizliegta vairākām transportlīdzekļu vai ceļa lietotāju kategorijām, var tikt izmantotas tik daudz aizlieguma zīmes, cik ir aizliegto klašu, vai viena aizlieguma zīme, kas norāda to transportlīdzekļu vai ceļa lietotāju siluetus, kuru iebraukšana (ieiešana) ir aizliegta.
Zīmes C,4a "MEHĀNISKAJIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM IEBRAUKT AIZLIEGTS" un zīme C,4b "MEHĀNISKAJIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM UN PAJŪGIEM IEBRAUKT AIZLIEGTS" ir šādu zīmju piemēri.
Zīmes, uz kurām ir attēloti vairāk kā divi silueti, nevar tikt lietotas ārpus apdzīvotām vietām, un zīmes, uz kurām attēloti vairāk kā trīs silueti, nevar tikt lietotas apdzīvotās vietās.
(e) Paziņošanai, ka iebraukšana ir aizliegta transportlīdzekļiem, kuru masa vai izmēri pārsniedz noteiktas robežas, jālieto zīmes:
C,5 "AIZLIEGTS IEBRAUKT TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KURU PLATUMS PĀRSNIEDZ ... METRUS"
C,6 "AIZLIEGTS IEBRAUKT TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KURU AUGSTUMS PĀRSNIEDZ ... METRUS"
C,7 "AIZLIEGTS IEBRAUKT TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KURU KOPĒJĀ FAKTISKĀ MASA PĀRSNIEDZ ... TONNAS"
C,8 "AIZLIEGTS IEBRAUKT TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KURU SLODZE PĀRSNIEDZ ... TONNAS UZ VIENU ASI"
C,9 "AIZLIEGTS IEBRAUKT TRANSPORTLĪDZEKĻIEM VAI TRANSPORTLĪDZEKĻU SASTĀVIEM, KURU GARUMS PĀRSNIEDZ ... METRUS".
(f) Paziņošanai, ka transportlīdzekļi nedrīkst braukt viens otram tuvāk par zīmē norādīto distanci, jālieto zīme C,10 "AIZLIEGTS BRAUKT AR DISTANCI, KAS MAZĀKA PAR ... METRIEM".
2. Nogriešanās aizliegums
Paziņošanai, ka nogriešanās (pa kreisi vai pa labi, atkarībā no bultas norādes) ir aizliegta, jālieto zīmes C,11a "AIZLIEGTS NOGRIEZTIES PA KREISI" vai C,11b "AIZLIEGTS NOGRIEZTIES PA LABI".
3. Aizliegts apgriezties braukšanai pretējā virzienā
(a) Paziņošanai, ka aizliegts apgriezties braukšanai pretējā virzienā, jālieto zīme C,12 "AIZLIEGTS APGRIEZTIES BRAUKŠANAI PRETĒJĀ VIRZIENĀ".
(b) Simbols var būt pavērsts pretēji, ja tas ir atbilstoši.
4. Apdzīšanas aizliegums
(a) Paziņošanai, ka, papildus vispārīgajiem apdzīšanas noteikumiem, kas izklāstīti spēkā esošajos noteikumos, uz ceļa aizliegts apdzīt mehāniskos transportlīdzekļus, izņemot divriteņu mopēdus un divriteņu motociklus bez blakusvāģa, jālieto zīme C,13a "APDZĪT AIZLIEGTS".
Šai zīmei ir divi paraugi: C,13aa un C,13ab.
(b) Paziņošanai, ka apdzīt aizliegts tikai kravas automašīnām, kuru pilnā masa pārsniedz 3,5 tonnas, jālieto zīme C,13b "KRAVAS AUTOMOBIĻIEM APDZĪT AIZLIEGTS"
Šai zīmei ir divi paraugi: C,13ba un C, 13bb.
Uzraksts uz zem zīmes novietotas papildzīmes saskaņā ar šīs Konvencijas 8.panta 4.punktu var mainīt pilno masu, no kuras aizliegums ir spēkā.
5. Ātruma ierobežojums
(a) Paziņošanai par ātruma ierobežojumu jālieto zīme C,14 "MAKSIMĀLAIS ĀTRUMS IEROBEŽOTS LĪDZ NORĀDĪTAJAM". Uz zīmes attēlotais skaitlis norāda maksimālo ātrums tādās mērvienībās, kādas parasti tiek lietotas transportlīdzekļa ātruma izteikšanai attiecīgajā valstī. Pēc vai zem norādītā ātruma var būt pieraksts Km (kilometri) vai m (jūdzes).
(b) Lai norādītu ātruma ierobežojumu, kas attiecas tikai uz transportlīdzekļiem, kuru pilnā masa pārsniedz noteikto skaitli, šo skaitli ietverošs uzraksts jāpievieno uz papildzīmes zem zīmes saskaņā ar šīs Konvencijas 8.panta 4.punktu.
6. Aizliegums lietot skaņas signālu
Paziņošanai, ka skaņas signālu ir aizliegts lietot, izņemot, lai novērstu ceļu satiksmes negadījumu, jālieto zīme C,15 "AIZLIEGTS LIETOT SKAŅAS SIGNĀLU". Šo zīmi, ja tā nav uzstādīta apdzīvotas vietas sākumā blakus vai tūlīt aiz zīmes, kas nosaka apdzīvoto vietu, lieto ar papildzīmi H,2, kas aprakstīta šī pielikuma H sadaļā, un parāda darbības zonu, kurā aizliegums ir spēkā. Šo zīmi ieteicams nenovietot apdzīvotas vietas sākumā, kad aizliegums ir spēkā visās apdzīvotās vietās, ja ir noteikts, ka apdzīvotas vietas sākumā novietota zīme informē ceļa lietotājus, ka attiecīgajā valstī esošie noteikumi par apdzīvotām vietām ir spēkā no šīs vietas uz priekšu.
7. Aizliegums turpināt ceļu neapstājoties
(a) Paziņošanai par to, ka tuvumā atrodas muita, pie kuras apstāšanās ir obligāta, jālieto zīme C,16"AIZLIEGTS TURPINĀT CEĻU NEAPSTĀJOTIES". Neraugoties uz šīs Konvencijas 8.pantu, uz šīs zīmes esošajam simbolam ir jāietver vārds "muita" (Customs), vēlams, divās valodās; Līgumslēdzējām pusēm, kas lieto C,16 zīmi, jāveic visi pasākumi, lai panāku reģionālu vienošanos par to, lai šis vārds parādītos vienā un tajā pašā valodā uz visām zīmēm, ko tie uzstāda.
(b) Šī zīme var arī tikt lietota, lai paziņotu vadītājiem, ka ceļa turpināšana bez apstāšanās ir aizliegta citu iemeslu dēļ; šajā gadījumā vārds "muita" ir jānomaina ar citu īsu uzrakstu, kas norāda apstāšanās iemeslu.
8. Aizlieguma vai ierobežojuma beigšanās
(a) Vieta, kurā beidzas visi uz braucošiem transportlīdzekļiem attiecināmie aizliegumi, jānorāda ar zīmi C,17a "VISU UZ BRAUCOŠIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM ATTIECINĀMO VIETĒJO AIZLIEGUMU BEIGŠANĀS". Šai zīmei jābūt apaļai ar baltu vai dzeltenu fonu. Tai nav apmales vai arī ir tikai melna svītra gar malu, uz tās attēlota diagonāla josla, kas ir slīpa no kreisās puses uz leju, tā var būt melna vai pelēka, vai arī veidota no melnām vai pelēkām līnijām.
(b) Vieta, kurā beidzas uz braucošiem transportlīdzekļiem attiecināms konkrēts ierobežojums vai aizliegums, ir jānorāda ar zīmi C,17b "ĀTRUMA IEROBEŽOJUMA BEIGŠANĀS", C,17c"APDZĪŠANAS AIZLIEGUMA BEIGŠANĀS", C,17d "APDZĪŠANAS AIZLIEGUMA KRAVAS AUTOMOBIĻIEM BEIGŠANĀS".
Šīm zīmēm jābūt līdzīgām zīmei C,17a, bet papildus uz tām gaiši pelēkā krāsā jānorāda simbols aizliegumam vai ierobežojumam, kas ir beidzies.
(c) Neraugoties uz šīs Konvencijas 6.panta 1.punkta prasībām, šajā 8.punktā minētās zīmes var būt novietotas pretimbraucošo transportlīdzekļu vadītājiem paredzēto zīmju otrā pusē.
9. Apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi un ierobežojumi
(a) (i) Vietas, kur stāvēšana ir aizliegta, jāapzīmē ar zīmi C,18 "STĀVĒŠANA AIZLIEGTA"; vietas, kur apstāšanās un stāvēšana ir aizliegta, jāapzīmē ar zīmi C,19 "APSTĀŠANĀS UN STĀVĒŠANA AIZLIEGTA".
(ii) Zīme C,18 var tikt aizstāta ar apaļu zīmi ar sarkanu apmali un sarkanu slīpu šķērssvītru un melnas krāsas attiecīgajā valstī lietotu burtu vai ideogrammu, kas apzīmē "Stāvēšana", uz balta vai dzeltena fona.
(iii) Aizlieguma apjoms var būt ierobežots ar uzrakstiem uz papildzīmes zem zīmes, norādot šādus gadījumus:
• nedēļas vai mēneša dienas vai diennakts laiku, kad aizliegums ir spēkā;
• ilgumu, pēc kura stāvēšana ir aizliegta ar zīmi C,18 vai apstāšanās un stāvēšana ir aizliegta ar zīmi C,19;
• izņēmumus, kas tiek pieļauti noteiktām ceļa lietotāju grupām.
(iv) Ilgums, pēc kura apstāšanās vai stāvēšana ir aizliegta, var arī būt uzrakstīts zīmes apakšdaļā uz zīmes sarkanā apļa, un nevis norādīts uz papildzīmes.
(b) (i) Vietās, kur stāvēšana ir atļauta pārmaiņus ceļa vienā un otrā pusē, zīmes C,20a un C,20b"MAINĪGA STĀVĒŠANA " ir jālieto zīmes C,18 vietā.
(ii) Stāvēšanas aizliegumam jāattiecas zīmes C,20a pusē uz nepāra datumiem un zīmes C,20b pusē uz pāra datumiem; pušu maiņas laiks jāparedz nacionālajos tiesību aktos, un tam nav jābūt pusnaktī.
Nacionālajos tiesību aktos var arī paredzēt cita veida maiņu un nevis pa dienām; šajā gadījumā skaitļi I
un II ir jāaizvieto ar mainīgo periodu norādošām zīmēm, piem., 1–15 un 16–31, ja maiņa notiek mēneša pirmajā un sešpadsmitajā dienās.
(iii) Valstis, kas nav pieņēmušas zīmes C,19; C,20a un C,20b, var lietot zīmi C,18, kas papildināta ar papildus uzrakstiem, kā to paredz šīs Konvencijas 8.panta 4.punkts.
(c) (i) Izņemot īpašus gadījumus, zīmes jānovieto tā, lai to plakne ir perpendikulāra ceļa ass līnijai vai nelielā leņķī pret plakni, kas ir perpendikulāra šai asij.
(ii) Visiem stāvēšanas ierobežojumiem un aizliegumiem ir jābūt spēkā tikai tajā brauktuves pusē, kurā zīme ir uzstādīta.
(iii) Ja nav norādīts citādi:
• uz papildzīmes H,2, kas minēta šī pielikuma H sadaļā, un kas norāda attālumu, kādā aizliegums ir spēkā; vai
• saskaņā ar šī punkta (c) (v) apakšpunktu aizliegums ir spēkā, sākot ar zīmes atrašanās vietu līdz nākošā ceļa pievienošanās vietai.
(iv) Papildzīme H,3a vai H,4a, kas attēlota šī pielikuma H sadaļā, var tikt novietota zem zīmes vietā, kur aizliegums sākas. Papildzīme H,3b vai H,4b, kas attēlota šī pielikuma H sadaļā, var tikt novietota zem zīmēm, kas aizliegumu atkārto.
Turpmāka aizlieguma zīme, kas papildināta ar zīmi H,3c vai H,4c, kas attēlota šī pielikuma H sadaļā, var tikt novietota vietā, kur aizliegums beidzas. Zīmes H,3 ir novietojamas paralēli ceļa ass līnijai un zīmes H,4 perpendikulāri šai ass līnijai. Attālumiem, ja tādi ir parādīti uz zīmes H,3, ir jānozīmē attālums, kādā aizliegums ir spēkā bultas norādītajā virzienā.
(v) Ja aizliegums beidzas pirms nākošā ceļa pievienošanās vietas, jāuzstāda zīme, kas aprīkota ar papildus aizlieguma beigšanās zīmi kā aprakstīts iepriekš (c) (iv) apakšpunktā,. Tomēr, ja aizliegums ir spēkā tikai īsā posmā, atļauts uzstādīt tikai vienu zīmi, uz kuras sarkanajā aplī norādīts attiecīgais attālums vai kas aprīkota ar papildzīmi H,3.
(vi) Vietās, kur uzstādīti stāvvietu kases aparāti, jānorāda, ka par stāvēšanu ir jāmaksā un šādu stāvēšanu ierobežo skaitītāja darbības laiks.
(vii) Zonās, kur stāvēšanas ilgums ir ierobežots, bet par to nav jāmaksā, šis ierobežojums tā vietā, lai tiktu norādīts ar zīmi C,18, kas aprīkota ar papildzīmēm, var tikt paziņots ar zilu joslu aptuveni 2 m augstumā uz apgaismes stabiem, kokiem, u.c. brauktuves malā vai ar līnijām uz apmales.


D sadaļa
RĪKOJUMA ZĪMES


I. Vispārīgais raksturojums un simboli
1. Rīkojuma zīmēm jābūt apaļām, izņemot zīmes D,10, kas aprakstītas šīs sadaļas 10.punkta II apakšpunktā, kam ir jābūt taisnstūrveida; to diametrs nedrīkst būt mazāks par 0,60 m ārpus apdzīvotām vietām un mazāks par 0,40 m apdzīvotās vietās. Tomēr zīmes ar diametru, kas nav mazāks par 0,30 m var tikt lietotas apvienojumā ar luksofora signāliem vai uz satiksmes saliņām.
2. Ja nav noteikts citādi, zīmēm jābūt zilā krāsā un attēlotajiem simboliem baltiem vai gaišā krāsā vai —
alternatīvi, zīmēm jābūt baltām ar sarkanu svītru gar malu un attēlotajiem simboliem — melniem.
II. Apraksts
1. Braukšanas virziena norādījums
Braukšanas virziens, kādā transportlīdzeklim ir atļauts braukt vai vienīgie virzieni, kādos transportlīdzekļiem ir atļauts braukt, jānorāda ar zīmes D,1 "ATĻAUTAIS BRAUKŠANAS VIRZIENS" D,1a paraugu, uz kura attēlotā bulta vai bultas norāda attiecīgo virzienu vai virzienus. Tomēr, D,1a vietā var tikt lietota zīme D,1b, neraugoties uz šīs sadaļas I iedaļas noteikumiem. Zīme D,1b ir melna ar baltu ietvaru gar malu un baltu simbolu.
2. Apbraukt pa šo pusi
Zīme D,2 "APBRAUKT PA ŠO PUSI", kas, neraugoties uz šīs Konvencijas 6.panta 1.punkta prasībām,
novietota uz saliņas vai pirms šķēršļa uz brauktuves, nozīmē, ka transportlīdzekļiem saliņa vai šķērslis
jāapbrauc pa bultas norādīto pusi.
3. Braukšana pa loku
Zīme D,3 "BRAUKŠANA PA LOKU" norāda vadītājiem, ka tiem jāievēro noteikumi, kas attiecas uz braukšanu pa loku.
4. Velosipēdu ceļš
Zīme D,4 "VELOSIPĒDU CEĻŠ" norāda velosipēdistiem, ka ceļš, kura sākumā zīme ir uzstādīta, paredzēts viņiem, un norāda citu transportlīdzekļu vadītājiem, ka tiem nav tiesību šo ceļu lietot. Velosipēdistiem ir pienākums lietot šo ceļu, ja tas virzās gar brauktuvi, gājēju ceļu vai jātnieku ceļu tajā pašā virzienā. Tomēr, arī mopēdu vadītājiem ir pienākums šajos pašos apstākļos lietot velosipēdu ceļu, ja to paredz nacionālie tiesību akti vai ja par šo prasību informē papildzīme ar zīmes C,3d simbolu.
5. Gājēju ceļš
Zīmei D,5 "GĀJĒJU CEĻŠ" informē gājējus, ka ceļš, kura sākumā zīme ir uzstādīta, paredzēts viņiem, un norāda citiem ceļa lietotājiem, ka tiem nav tiesību šo ceļu lietot. Gājējiem ir pienākums lietot šo ceļu, ja tas virzās gar brauktuvi, velosipēdu ceļu vai jātnieku ceļu tajā pašā virzienā.
6. Jātnieku ceļš
Zīme D,6 "JĀTNIEKU CEĻŠ" informē jātniekus, ka ceļš, kura sākumā zīme ir uzstādīta, paredzēts viņiem, un norāda citiem ceļa lietotājiem, ka tiem nav tiesību šo ceļu lietot. Jātniekiem ir pienākums lietot šo ceļu, ja tas virzās gar brauktuvi, velosipēdistu ceļu vai gājēju ceļu tajā pašā virzienā.
7. Minimālais braukšanas ātrums
Zīme D,7 "MINIMĀLAIS BRAUKŠANAS ĀTRUMS" norāda, ka transportlīdzekļiem, kas izmanto šo ceļu, kura sākumā tā ir uzstādīta, jābrauc ar ātrumu, kas nav mazāks par zīmē norādīto; skaitlis uz zīmes izsaka šo ātrumu mērvienībās, kas parasti tiek lietotas transportlīdzekļu ātruma izteikšanai attiecīgajā valstī. Pēc norādošā ātruma skaitļa var būt pievienots "km" (kilometri) vai "m" (jūdzes).
8. Minimālā braukšanas ātruma beigas
Zīme D,8 "MINIMĀLĀ BRAUKŠANAS ĀTRUMA BEIGAS" nozīmē, ka zīmes D,7 prasība par minimālo braukšanas ātrumu vairs nav spēkā. Zīmei D,8 ir identiska zīmei D,7, izņemot to, ka šķērsām tai ir slīpa sarkana svītra no augšējās labās uz apakšējo kreiso malu.
9. Sniega ķēdes obligātas
Zīme D,9 "SNIEGA ĶĒDES OBLIGĀTAS" nozīmē, ka transportlīdzekļa, kas virzās pa ceļu, kura sākumā tā ir uzstādīta, vismaz diviem dzenošajiem riteņiem, jābūt aprīkotiem ar sniega ķēdēm.
10. Obligātais virziens transportlīdzekļiem ar bīstamu kravu
Zīmes D,10a; D,10b un D,10c norāda obligāto braukšanas virzienu transportlīdzekļiem, kas pārvadā bīstamas kravas.
11. Piezīmes par zīmju D,4; D,5
un D,6 kombināciju
(a) Paziņošanai, ka stiga vai celiņš ir paredzēts divām ceļa lietotāju kategorijām un to aizliegts lietot citiem, jāizmanto rīkojuma zīmes, uz kurām attēloti divu ceļa lietotāju kategoriju simboli, kam atļauts lietot stigu vai celiņu, kura sākumā šī zīme ir izstādīta.
(b) Ja simboli novietoti viens blakus otram un atdalīti ar vertikālu līniju caur zīmes centru, katrs no simboliem norāda, ka attiecīgajai kategorijai jālieto tai paredzētā stigas vai celiņa puse, un norāda, ka citiem ceļa lietotājiem šo pusi lietot nav atļauts. Abām stigas vai celiņa pusēm jābūt skaidri atdalītām ar fiziskiem līdzekļiem vai ceļa apzīmējumu.
(c) Ja simboli novietoti viens virs otra, zīme norāda attiecīgo kategoriju ceļa lietotājiem, ka tie var kopīgi lietot stigu vai celiņu. Simboli var tikt izvietoti brīvā secībā. Kur nepieciešams, nacionālajos tiesību aktos jāparedz piesardzības pasākumi, kas jāievēro abām ceļa lietotāju kategorijām.
Zīmes D,11a un D,11b ir zīmju D,4 un D,5 kombināciju piemēri.


E sadaļa
NORĀDĪJUMA ZĪMES


I. Vispārīgais raksturojums un simboli
Norādījuma zīmēm parasti ir kvadrāta vai taisnstūra forma ar zilu pamatni un gaišas krāsas simbolu vai uzrakstu vai gaišu pamatni un tumšas krāsas simbolu vai uzrakstu.
II. Apraksts
1. Zīmes, kas norāda par noteikumiem vai briesmām, kas attiecas uz vienu vai vairākām braukšanas joslām Zemāk uzskaitītās zīmes nozīmē, ka noteikums vai brīdinājums par briesmām attiecas tikai uz vienu vai vairākām braukšanas joslām, kas apzīmētas ar garenapzīmējumiem, uz daudzjoslu brauktuvi satiksmei, kas brauc vienā un tajā pašā virzienā. Tās var arī norādīt joslas, kas paredzētas pretim braucošajai satiksmei. Zīme, kas attiecas uz noteikumu vai briesmu brīdinājumu, jānorāda uz katras no attiecīgajām bultām:
(i) E,1a "MINIMĀLAIS BRAUKŠANAS ĀTRUMS JOSLĀM".
(ii) E,1b "MINIMĀLAIS BRAUKŠANAS ĀTRUMS JOSLAI". Šī zīme var tikt lietota "lēni braucošu transportlīdzekļu joslas" izveidošanai.
(iii) E,1c "MAKSIMĀLĀ ĀTRUMA IEROBEŽOJUMS JOSLĀM". Ievietoto zīmju apmalēm jābūt sarkanām un burtiem melniem.
2. Zīmes, kas norāda
autobusiem paredzētās joslas
Zīmes E,2a un E,2b ir piemēri zīmēm, kas norāda sabiedriskajiem pasažieru transportlīdzekļiem paredzēto joslu stāvokli saskaņā ar 26bis.panta 2.punktu.
3. Zīme "VIENVIRZIENA CEĻŠ"
(a) Ja ir nepieciešams norādīt, ka ceļš vai brauktuve ir vienvirziena, var tikt uzstādītas divas dažādas zīmes "VIENVIRZIENA CEĻŠ":
(i) zīme E,3a, kas novietota aptuveni perpendikulāri brauktuves asij; tās pamatne ir kvadrātveida;
(ii) zīme E,3b, kas novietota aptuveni paralēli brauktuves asij; tās pamatne ir pagarināts taisnstūris, kura garāka mala ir horizontāla. Vārds "vienvirziena" (One way) var tikt uzrakstīts uz E,3b zīmes bultas valsts valodā vai vienā attiecīgās valsts valsts valodā.
(b) Zīmes E,3a un E,3b var tikt uzstādītas neatkarīgo no tā, vai pie iebrauktuves attiecīgajā ceļā ir uzstādītas aizlieguma vai rīkojuma zīmes.
4. Virziena iepriekšējas izvēles zīme
Zīmes piemērs virziena iepriekšējai izvēlei krustojumos uz vairākjoslu ceļiem: E,4
5. Zīmes, kas informē par uzbraukšanu
vai nobraukšanu no automaģistrāles
(a) Zīme E,5a "AUTOMAĢISTRĀLE" jāuzstāda vietās, kur stājas spēkā īpaši noteikumi, kas ir jāievēro uz automaģistrāles.
(b) Zīme E,5b "AUTOMAĢISTRĀLES BEIGAS" jāuzstāda vietās, kur šie noteikumi pārstāj būt spēkā.
(c) Zīme E,5b var tikt arī lietota un atkārtota, lai brīdinātu par automaģistrāles beigām; attālums starp katru no šādam mērķim uzstādītām zīmēm un automaģistrāles beigām jānorāda zīmes apakšējā daļā.
(d) Šīm zīmēm jābūt vai nu ar zilu vai zaļu fonu.
6. Zīmes, kas informē par uzbraukšanu vai nobraukšanu no ceļa, uz kuru attiecas tādi paši noteikumi kā uz automaģistrāli
(a) Zīme E,6a "AUTOCEĻŠ" jāuzstāda vietā, no kuras stājas spēkā īpaši noteikumi satiksmei uz ceļiem, kas nav automaģistrāles, un kas paredzēti automobiļu satiksmei un neapkalpo ceļam piegulošos īpašumus. Zem zīmes E,6a var tikt novietota papildzīme, lai parādītu, ka izņēmuma kārtā ir atļauta transportlīdzekļu piebraukšana ceļam piegulošajiem īpašumiem.
(b) Zīme E,6b "AUTOCEĻA BEIGAS" var arī tikt lietota un atkārtota, lai brīdinātu par ceļa beigšanos;
attālums starp katru šim mērķim uzstādīto zīmi un ceļa beigām jānorāda zīmes apakšējā daļā.
(c) Šīm zīmēm jābūt vai nu ar zilu vai zaļu fonu.
7. Zīmes, kas norāda apdzīvotas vietas sākumu un beigas
(a) Uz zīmes, kas norāda apdzīvotas vietas sākumu, jānorāda tās nosaukums vai simbols ar apdzīvotas vietas siluetu, vai abi divi kopā. Zīme E,7a; E,7b, E,7c un E,7d ir piemēri zīmēm, kas norāda uz apdzīvotas vietas sākumu.
(b) Apdzīvotas vietas beigas jānorāda ar identisku zīmi, izņemot to, ka tai jābūt ar sarkanas krāsas slīpu joslu vai paralēlām līnijām no augšējās labās malas līdz kreisajai apakšējai malai. Zīmes E,8a, E,8b, E,8c un E,8d ir piemēri zīmēm, kas norāda uz apdzīvotas vietas beigām.
Neraugoties uz šīs Konvencijas 6.panta 1.punkta prasībām, šīs zīmes var būt novietotas otrā pusē zīmēm, kas norāda apdzīvotu vietu.
(c) Šajā punktā aplūkotās zīmes jālieto saskaņā ar šīs Konvencijas 13bis.panta 2.punkta prasībām.
8. Zonu zīmes
(a) Zonas sākums.
(i) Lai norādītu, ka zīme attiecas uz noteiktu zonu (zonāla spēkā esamība), zīmei ir jābūt attēlotai uz taisnstūrveida pamatnes ar gaišu fonu. Vārds "zona" (zone) vai tā ekvivalents valsts valodā var tikt rakstīts virs vai zem zīmes uz pamatnes. Īpašas detaļas par ierobežojumiem, aizliegumiem vai saistībām, ko zīme paredz, var būt norādītas zem zīmes uz pamatnes vai uz papildzīmes.
Zīmes, kas attiecas uz visiem ceļiem zonā (zonāla spēkā esamība), jāuzstāda uz visiem ceļiem, pa kuriem var piekļūt attiecīgajai zonai. Vēlams, lai zonā būtu iekļauti tikai līdzīga rakstura ceļi.
(ii) Zīmes E,9a; E,9b; E,9c un E,9d ir piemēri zīmēm, kas attiecas uz visiem ceļiem zonā (zonāla spēkā esamība):
E,9a — stāvēšanas aizlieguma zona;
E,9b — stāvēšanas aizlieguma noteiktos laikos zona;
E,9c — stāvēšanas zona;
E,9d — maksimālā ātruma ierobežojuma zona.
(b) Izbraukšana no zonas.
(i) Lai norādītu izbraukšanu no zonas, kas apzīmēta ar zonas zīmi, jāuzstāda tāda pati zīme uz taisnstūra pamatnes ar gaišu fonu. Melnai vai pelēkai diagonālai svītrai vai paralēlām melnām vai pelēkām līnijām jāveido lejupejoša svītra šķērsām zīmei no labās uz kreiso pusi. Zīmes, kas norāda uz izbraukšanu no zonas, jāuzstāda uz visiem ceļiem, kas var tikt lietoti, lai izbrauktu no zonas.
(ii) Zīmes E,10a, E,10c un E,10d ir piemēri zīmēm, kas norāda par izbraukšanu no zonas, kurā zīme attiecas uz visiem ceļiem (zonāla spēkā esamība):
E,10a — stāvēšanas aizlieguma zonas beigas;
E,10b — stāvēšanas aizlieguma noteiktos laikos zonas beigas;
E,10c — stāvēšanas zonas beigas;
E,10d — maksimālā ātruma ierobežojuma zonas beigas.
9. Zīmes, kas norāda par iebraukšanu vai izbraukšanu no tuneļa, kur ir spēkā īpaši noteikumi
(a) Zīme E,11a "TUNELIS" var tikt lietota un atkārtota, lai norādītu par tuvošanos tunelim; katrai šim mērķim uzstādītajai zīmei jābūt vai nu tās apakšdaļā norādītam attālumam no zīmes līdz tunelim, kur ir spēkā īpaši noteikumi, vai papildzīmei H,1, kas aprakstīta šī pielikuma H sadaļā. Uz zīmes var būt arī norādīts tuneļa garums un nosaukums.
(b) Zīme E,11b "TUNEĻA BEIGAS" var būt uzstādīta vietā, no kuras vairs nav spēkā īpašie noteikumi.
10. Zīme "GĀJĒJU PĀREJA"
(a) Zīme E,12a "GĀJĒJU PĀREJA" tiek lietota, lai norādītu gājējiem un vadītājiem gājēju pārejas atrašanās vietu. Zīmes fonam jābūt zilam vai melnam, trijstūrim — baltam vai dzeltenam un simbolam — melnam vai tumši zilam; zīmē attēlotais simbols ir A,12.
(b) Tomēr var tikt lietotas arī zīme E,12b neregulāra piecstūra formā ar zilu fonu un baltu simbolu vai zīme E,12c ar tumšu fonu un baltu simbolu.
11. Zīme "SLIMNĪCA"
(a) Zīme jālieto, lai paziņotu transportlīdzekļu vadītājiem, ka tiem jāievēro piesardzības pasākumi, kas ir spēkā medicīnas iestāžu tuvumā, īpaši, ka tiem būtu jāizvairās no nevajadzīgas trokšņošanas. Šai zīmei ir divi paraugi: E,13a un E,13b.
(b) Sarkanais krusts uz zīmes E,13b var tikt aizvietots ar kādu no simboliem, kas minēti F sadaļas II iedaļas 1.punktā.
12. Zīme "STĀVVIETA"
(a) Zīme E,14a "STĀVVIETA", kas var tikt uzstādīta paralēli ceļa asij, norāda vietas, kur atļauta transportlīdzekļu stāvēšana. Pamatnei jābūt kvadrātveida. Uz tās jābūt burtam vai ideogrammai, kas attiecīgajā valstī nozīmē "Stāvvieta" Zīmes fonam jābūt zilā krāsā.
(b) Virzienu uz stāvvietu vai transportlīdzekļu kategorijas, kam tā ir paredzēta var norādīt uz pašas zīmes vai uz papildzīmes zem zīmes. Šādi uzraksti var arī ierobežot atļauto stāvēšanas ilgumu vai norādīt, ka no stāvvietas var piekļūt sabiedriskajam pasažieru transportam, norādot "+" zīmi, kam seko transporta veida norādījums vārdiski vai simbola formā. Zīmes E,14b un E,14c ir piemēri zīmēm, kas var tikt lietotas, lai norādītu stāvvietu tādiem transportlīdzekļiem, kuru vadītāji vēlas izmantot sabiedrisko pasažieru transportu.
13. Zīmes, kas norāda autobusa
vai tramvaja pieturu
E,15 "AUTOBUSA PIETURA" un E,16 "TRAMVAJA PIETURA"


F sadaļa
INFORMĀCIJAS UN SERVISA ZĪMES


I. Vispārīgs raksturojums un simboli

1. "F" zīmēm jābūt ar zilu vai zaļu fonu; uz tām jāattēlo balts vai dzeltens taisnstūris ar simbolu.
2. Uz zilas vai zaļas joslas zīmes lejasdaļā var būt baltā krāsā norādīts attālums līdz attiecīgajai pakalpojumu vietai vai līdz uz to vedošā ceļa sākumam; uz zīmes ar simbolu F,5 tādā pašā veidā var būt norādīti vārdi "Viesnīca "(HOTEL) vai "Motelis" (MOTEL). Zīmes var būt arī uzstādītas pie ceļiem, kas ved uz attiecīgo pakalpojumu sniegšanas vietu un šajā gadījumā uz tām ir virzienu norādoša balta bulta zilās vai zaļās daļas lejasdaļā. Simbolam jābūt melnā vai tumši zilā krāsā, izņemot simbolus F,1a, F,1b un F,1c, kas jāattēlo sarkani.

II. Apraksts

1. Simbols "PIRMĀS PALĪDZĪBAS PUNKTS"
Jālieto simboli, kas attiecīgajās valstīs apzīmē pirmās palīdzības punktus. Šiem simboliem jābūt sarkanā krāsā. Simbolu piemēri ir F,1a; F,1b un F,1c.
2. Dažādi simboli
F,2 "AVĀRIJAS DIENESTS"
F,3 "TELEFONS"
F,4 "DEGVIELAS UZPILDES STACIJA"
F,5 "VIESNĪCA VAI MOTELIS"
F,6 "RESTORĀNS"
F,7 "ATSPIRDZINĀJUMI VAI KAFEJNĪCA"
F,8 "ATPŪTAS VIETA"
F,9 "GĀJĒJU MARŠRUTA SĀKUMS"
F,10 "KEMPINGA VIETA"
F,11 "KEMPINGPIEKABJU VIETA"
F,12 "KEMPINGA UN KEMPINGPIEKABJU VIETA"
F,13 "JAUNIEŠU TŪRISTU MĪTNE"


G sadaļa
VIRZIENA, VIETAS VAI RĀDĪTĀJU ZĪMES


I. Vispārīgs raksturojums un simboli

1. Informatīvās zīmes parasti ir taisnstūrveida; tomēr virziena zīmes var būt pagarināta taisnstūra veidā ar garāko malu horizontāli un beigties ar bultas smaili.
2. Informatīvajās zīmēs jāattēlo vai nu balti vai gaišas krāsas simboli vai uzraksti uz tumša fona vai tumšas krāsas simboli vai uzraksti uz balta vai gaišas krāsas fona, sarkanā krāsa var tikt izmantota tikai īpašos gadījumos un nekad nedrīkst būt dominējošā.
3. Iepriekšēja virziena zīmēm vai virziena zīmēm automaģistrālēm vai ceļiem, kas uzskatāmi par automaģistrālēm, jāattēlo balti simboli vai uzraksti uz zila vai zaļa fona. Uz šādām zīmēm simboli var tikt attēloti samazinātā mērogā.
4. Zīmes, kas norāda pagaidu apstākļus, piemēram, ceļa remontu, novirzīšanos vai apbraukšanu var būt uz oranža vai dzeltena pamata ar melniem simboliem vai uzrakstiem.
5. Uz zīmēm G,1; G,4; G,5; G,6 un G,10 ieteicams norādīt vietu nosaukumu valsts vai tās valsts daļas
valodā, kur atrodas minētās vietas.

II. Iepriekšējie virziena rādītāji

1. Vispārīgais gadījums
Piemēri iepriekšējiem virziena rādītājiem: G,1a; G,1b un G,1c.
2. Īpaši gadījumi
(a) Piemēri iepriekšēja virziena zīmēm "CAURVEDCEĻA CEĻA NAV (STRUPCEĻŠ)": G,2a un G,2b.
(b) Piemērs iepriekšēja virziena zīmei maršrutam, pa kuru jābrauc, lai nogrieztos pa kreisi, ja nākošajā krustojumā nogriezties pa kreisi ir aizliegts: G,3.
PIEZĪME: uz iepriekšējā virziena rādītājiem G,1 var attēlot simbolus, ko lieto uz citām zīmēm, kas informē ceļa lietotājus par ceļa vai satiksmes apstākļiem (piemēram, zīmes A,2; A,5; C,3e; C,6; E,5a;
F,2).

III. Virziena rādītāji

1. Piemēri zīmēm, kas norāda vietas atrašanās virzienu: G,4a; G,4b; G,4c un G,5.
2. Piemēri zīmēm, kas norāda lidlauka atrašanās virzienu: G,6a; G,6b un G,6c.
3. Zīme G,7 norāda kempinga atrašanās virzienu.
4. Zīme G,8 norāda jauniešu tūrisma mītnes atrašanās virzienu.
5. Piemēri zīmēm, kas norāda virzienu uz stāvvietu, kas domāta transportlīdzekļiem, kuru vadītāji vēlas izmantot sabiedrisko pasažieru transportu: G,9a un G,9b. Sabiedriskā pasažieru transporta veids var tikt norādīts uz zīmes ar uzraksta vai simbola palīdzību.
PIEZĪME: virziena rādītājos G,4; G,5 un G,6 var attēlot citu zīmju simbolus, kas informē ceļa lietotājus
par ceļa vai satiksmes apstākļiem (piemēram, zīmes A,2; A,5; C,3e; C,6; E,5a; F,2).

IV. Attālumus apstiprinošās zīmes

Zīme G,10 ir attālumus apstiprinošās zīmes paraugs.
Neskatoties uz to, kas paredzēts šīs Konvencijas 6.panta 1.punktā, šī zīme var tikt novietota otrā pusē
citai zīmei, kas paredzēta pretējā virzienā braucošajam transportam.

V. Rādītāju zīmes

1. Zīmes, ka norāda kustības joslu skaitu un kustības virzienu
Zīmes G,11a; G,11b un G,11c jālieto, lai informētu vadītājus par braukšanas joslu skaitu un kustības virzienu. Uz tām jābūt tikpat daudz bultām, cik ir joslu, kas paredzētas braukšanai tajā pašā virzienā; tās var arī norādīt joslas, kas paredzētas pretimbraucošajam transportam.
2. Zīmes, kas norāda uz braukšanas joslas beigām
Zīmes G,12a un G,12b norāda vadītājiem par braukšanas joslas beigām.
3. Zīme "CAURVEDCEĻA NAV (STRUPCEĻŠ)"
Zīme G,13 "CAURVEDCEĻA NAV", kas uzstādīta ceļa sākumā norāda, ka ceļu nav iespējams caurbraukt.
4. Zīme "VISPĀRĒJI ĀTRUMA IEROBEŽOJUMI"
Zīme G,14 "VISPĀRĒJI ĀTRUMA IEROBEŽOJUMI" jālieto, īpaši valstu robežu tuvumā, lai informētu par vispārējiem spēkā esošiem braukšanas ātruma ierobežojumiem valstī vai šajā valsts apgabalā. Valsts nosaukums un atšķirības zīme, vēlams kopā ar ģerboni, jānovieto zīmes augšdaļā.
Valstī spēkā esošie braukšanas ātruma ierobežojumi uz zīmes jānorāda sekojošā secībā:
(1) apdzīvotās vietās;
(2) ārpus apdzīvotām vietām;
(3) uz automaģistrālēm.
Ja nepieciešams, var tikt lietots zīmes E,6a simbols "Autoceļš ", lai norādīti vispārējo braukšanas ātruma ierobežojumu automobiļiem uz ceļiem.
Zīmes apmalei un tās augšējai daļai jābūt zilai, valsts nosaukuma un triju kvadrātu fonam jābūt baltiem.
Augšējā un centrālajos kvadrātos izmantotajiem simboliem jābūt melnā krāsā un simbolam centrālajā
kvadrātā jābūt ar slīpu sarkanu svītru.
5. Zīme "CEĻŠ LIETOJAMS VAI SLĒGTS"
(a) Zīme G,15 "CEĻŠ LIETOJAMS VAI SLĒGTS" jālieto, lai parādītu vai kalnu ceļš, īpaši tā posms, kas ietver kalnu pāreju, ir lietojams vai slēgts; zīme jānovieto pie uzbraukšanas uz ceļa vai pie ceļiem, kas ved uz attiecīgo posmu.
Ceļa posma vai kalnu pārejas nosaukums jāraksta baltā krāsā. Uz parādītās zīmes kā piemērs ir dots nosaukums "Furka".
Laukumiem 1, 2 un 3 ir jābūt noņemamiem.
(b) Ja ceļa posms ir slēgts, laukumam 1 jābūt sarkanam un ar uzrakstu "Slēgts" (Closed), ja posms ir
lietojams, laukumam 1 ir jābūt zaļam un ar uzrakstu "Atvērts"(Open). Uzrakstiem jābūt baltā krāsā un,
vēlams, vairākās valodās.
(c) Laukumiem 2 un 3 jābūt ar baltu fonu un melniem uzrakstiem un simboliem.
Ja ceļa posms ir lietojams, laukums 3 paliek tukšs, laukums 2, atkarībā no ceļa stāvokļa vai nu paliek tukšs, vai uz tā ir zīme D,9 "SNIEGA ĶĒDES OBLIGĀTAS" vai simbols G,16 "ĶĒDES VAI SNIEGA
RIEPAS IETEICAMAS". Šim simbolam jābūt melnam.
Ja ceļa posms ir slēgts, laukums 3 norāda vietas nosaukumu, līdz kurai ceļš ir lietojams, un laukums 2 atkarībā no ceļa stāvokļa norāda vai nu "Atvērts līdz" (Open as far as) vai simbolu G,16, vai zīmi D,9.
6. Zīme "IETEICAMAIS ĀTRUMS"
Zīme G,17 "IETEICAMAIS ĀTRUMS" jālieto, lai norādītu braukšanas ātrumu, kādā ir ieteicams braukt, ja apstākļi to atļauj un vadītājam nav jāievēro mazāks ātrums, kas ir specifisks šai transportlīdzekļa kategorijai. Skaitlim vai skaitļu sērijai uz zīmes jānorāda ātrums mērvienībās, kādas visbiežāk tiek lietotas transportlīdzekļu ātruma izteikšanai attiecīgajā valstī. Šī mērvienība var tikt minēta uz zīmes.
7. Zīme, kas norāda ieteicamo maršrutu kravas automobiļiem
G,18 "IETEICAMAIS MARŠRUTS KRAVAS AUTOMOBIĻIEM".
8. Zīme, kas paziņo par apstādināšanas joslu
Zīme G,19 "APSTĀDINĀŠANAS JOSLA" jālieto, lai norādītu apstādināšanas joslu stāvā lejupceļā. Šī zīme kopā ar plāksni, kas norāda attālumu līdz apstādināšanas joslai, jāuzstāda kopā ar zīmi A,2 lejupceļa sākumā, kur bīstamā zona sākas un pie iebraukšanas vietas apstādināšanas joslā. Atkarībā no lejupceļa garuma zīme pēc nepieciešamības jāatkārto kopā ar attāluma plāksni. Simbols var tikt veidots atkarībā no apstādināšanas joslas novietojuma attiecībā pret šo ceļu.
9. Zīmes, kas norāda uz gājēju tiltu vai tuneli
(a) Zīme G,20 tiek lietota, lai norādītu gājēju tiltu vai tuneli.
(b) Zīme G,21 tiek lietota, lai norādītu tiltu vai tuneli bez pakāpieniem. Uz šīs zīmes var tikt attēlots simbols personām ar kustību traucējumiem.
10. Zīmes, kas norāda par nobraukšanu no automaģistrāles Zīmes G,22a; G,22b un G,22c ir piemēri iepriekšējām zīmēm, kas informē par nobraukšanu no automaģistrāles. Šīs zīmes norāda attālumu līdz nobraukšanas vietai saskaņā ar nacionālo tiesību aktiem ar noteikumu, ka zīmes ar vienu un divām slīpām svītrām tiek uzstādītas pie vienas trešdaļas un divām trešdaļām no attāluma starp zīmi ar trim slīpām svītrām un nobraukšanas vietu.


H sadaļa
PAPILDZĪMES


1. Šīm zīmēm jābūt vai nu ar baltu vai dzeltenu fonu un melnas, tumši zilas vai sarkanas svītras apmalei, šajā gadījumā attālumi un simboli jāattēlo melnā vai tumši zilā krāsā; vai arī ar melnu vai tumši zilu fonu un baltu, dzeltenu vai sarkanu apmali; šajā gadījumā attālumi un simboli jāattēlo baltā vai dzeltenā krāsā.
2. (a) Papildzīme H,1 norāda attālumu no zīmes līdz bīstama ceļa posma sākumam vai zonai, uz kuru noteikums attiecas.
(b) Papildzīme H,2 norāda bīstamā ceļa posma vai zonas, uz kuru noteikums attiecas, garumu.
(c) Papildzīmes tiek novietotas zem zīmēm. Tomēr, Ab parauga brīdinājuma zīmes gadījumā uz papildzīmes sniedzamā informācija var tikt norādīta zīmes apakšējā daļā.
3. Papildzīmes H,3 un H,4, kas attiecas uz stāvēšanas aizliegumu vai ierobežojumu, ir attiecīgi H,3a;
H,3b un H,3c, un H,4a; H,4b un H,4c (skat. šī pielikuma C sadaļas, 9.punkta (c) apakšpunktu).
4. Regulējošās zīmes var tikt attiecinātas tikai uz noteiktiem ceļa lietotājiem, attēlojot viņu kategoriju apzīmējošo simbolu. Piemēram, H,5a un H,5b.
Gadījumos, kad regulējošā zīme neattiecas uz kādu ceļa lietotāju kategoriju, to norāda ar viņu kategoriju apzīmējošo simbolu un vārdu "izņemot" (except) attiecīgās valsts valodā. Piemēram: H,6. Ja nepieciešams, simbolu var aizvietot ar uzrakstu attiecīgajā valodā.
5. Lai norādītu stāvvietu, kas paredzēta personām ar fiziskiem traucējumiem, vienlaicīgi ar zīmēm C,18 vai E,14 jālieto plāksne H,7.
6. Papildzīme H,8 parāda krustojuma konfigurāciju, kurā ar platām svītrām norādīti galvenie ceļi un ar šaurām svītrām — ceļi, uz kuriem uzstādītas zīmes B,1 vai B,2.
7. Lai norādītu, ka priekšā esošais ceļa posms ir slidens sniega vai ledus dēļ, jālieto papildzīme H,9.


PIEZĪME VISAM 1.PIELIKUMAM:
Valstīs, kurās satiksme notiek pa kreiso pusi, zīmēm un/vai simboliem jābūt atbilstoši pavērstiem pretēji.

5.pielikums Ministru kabineta
2004.gada 29.jūnija
noteikumiem Nr.571

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75)

Brīdinājuma zīmes
Brīdinājuma zīmes
Brīdinājuma zīmes
Brīdinājuma zīmes
Brīdinājuma zīmes
Brīdinājuma zīmes
Brīdinājuma zīmes


Priekšrocības zīmes

Priekšrocības zīmes

Aizlieguma zīmes

Aizlieguma zīmes

Aizlieguma zīmes

Aizlieguma zīmes

Aizlieguma zīmes

Rīkojuma zīmes

Rīkojuma zīmes

Rīkojuma zīmes

Rīkojuma zīmes

Rīkojuma zīmes

Rīkojuma zīmes

Norādijuma zīmes

Norādijuma zīmes

Norādijuma zīmes

Norādijuma zīmes

Norādijuma zīmes

Norādijuma zīmes

Norādijuma zīmes

Norādijuma zīmes

Norādijuma zīmes

Norādijuma zīmes

Servisa zīmes

Servisa zīmes

Servisa zīmes

Servisa zīmes

Servisa zīmes
Servisa zīmes

Virzienu rādītāji un informācijas zīmes

Virzienu rādītāji un informācijas zīmes

Virzienu rādītāji un informācijas zīmes

Virzienu rādītāji un informācijas zīmes

Virzienu rādītāji un informācijas zīmes

Virzienu rādītāji un informācijas zīmes

Virzienu rādītāji un informācijas zīmes

Virzienu rādītāji un informācijas zīmes

Virzienu rādītāji un informācijas zīmes

Virzienu rādītāji un informācijas zīmes
Papildzīmes
Papildzīmes

Papildzīmes

Papildzīmes

Papildzīmes

Papildzīmes

Papildzīmes
Ceļa zīmes attēli zemāk >>

Webhosts / Mitinātājs - web lapu uzturēšana